»

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma DREAMLAND Jan Ciszewski, ul. Przemysłowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5991003194 zwana dalej DREAMLAND.

 2. Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez DREAMLAND?

  Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez DREAMLAND, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email: sklep@materace-online.pl .

 3. Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym. Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towary kupione u nas oraz o statusie płatności.

 4. W jakim celu i na jakiej podstawie DREAMLAND przetwarza Twoje dane osobowe?

  Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:
  • Umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z DREAMLAND.
  • Umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach DREAMLAND.
  • Zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje.
  • Rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach DREAMLAND.
  • Obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz.
  • Kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług.
  • Rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych oraz rachunkowych.

  Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w poniżej opisanych celach:
  • Analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej materace-online.eu celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji,
  • Dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami DREAMLAND.
  • Opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników z DREAMLAND w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych np. o regionie z którego następuje połączenie.
  • Windykacji należności.
  • Prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
  • Zapewnienia obsługi usług płatniczych i ratalnych.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
  • Dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika.
  • Prowadzenia analiz statystycznych.
  • Przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  DREAMLAND jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:
  • Otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz u innych operatorów stron internetowych.
  • Zapisywania danych w plikach cookie.
  • Gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

  Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

 5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres i telefon. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 6. Jakie masz uprawnienia wobec DREAMLAND?

  Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez DREAMLAND; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - na okres pozwalający DREAMLAND sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne DREAMLAND, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DREAMLAND są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 8. Komu DREAMLAND udostępnia Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, firmom kurierskim, które współpracują z DREAMLAND), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na materace-online.eu lub jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

 9. Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

  DREAMLAND przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia jej zakończenia.
  Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 10. Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych DREAMLAND przekazuje Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani międzynarodowych organizacji.

 11. Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

  Nie profilujemy Twoich danych osobowych i nie podejmujemy względem Ciebie automatycznych decyzji.

Pliki cookies

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. Nie ma możliwości przedostania się tą drogą wirusów, złośliwego lub innego niechcianego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do jego potrzeb.

 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  a) "sesyjne" (session cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu w celu realizacji zamówienia,
  b) "stałe" (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez okreœlony czas, umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

 4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania na urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.